Življenjska pestrost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Hitra rast prebivalstva

Od industrijske revolucije naprej število prebivalcev Zemlje naglo narašča. V nekaterih predelih Zemlje (npr. velemestih), je število ljudi zelo visoko, nekateri predeli Zemlje pa zaradi neugodnih življenjskih razmer (npr. puščave) sploh niso naseljeni. V tistih predelih, kjer je gostota ljudi zelo velika, se zaradi potreb ljudi po hrani in drugih dobrinah, povečuje industrija, uvaja se monokulturno kmetijstvo in velike farme. Vse te panoge in še številne druge močno obremenjujejo in izčrpavajo naravo. Na območjih velike gostote ljudi, nastajajo ogromne količine odpadkov, ki se pogosto ne reciklirajo in se nepravilno odlagajo v deponije. Vse našteto in še številne druge dejavnosti ljudi vplivajo na veliko upadanje biodiverzitete na Zemlji.

Iz tabele razberi, v kateri državi je gostota poseljenosti največja in kje najmanjša. Razmisli, v katerih predelih Slovenije je onesnaženost narave največja.

Tabela: Primerjava gostote poseljenosti na kvadratni kilometer v Sloveniji, pri njenih sosednih državah in na celotni Zemlji